Kuningas Kristian I:n kirje Lasse Skalmille

FMU 3157. Stockholms slott I augusti 1461.

Konung Kristiern utställer frälse- och sköldebref åt Laurens Skalm.

Afskrift i samlingen "Strödda afskrifter af medeltidsbref" i svenska riksarkivet. I samma arkiv (i Tilas' saml.?) finnes en annan, men samre, i Åbo hofratt ar 1654 verkställd och, bevittnad afskrift från originalet, i hvilken afskrift vapnet finnes med bläck utritadt. En tredje afskrift slutligen ingår i en kopiebok "Kongl. bref och resolutioner 1668-1678" (n:o 6827) i Finlands statsarkiv.

Wij Christiern, medh Gudz nåde etc. Danmarckz, Sweriges, Noriges, Wandes och Giothes konungh, hertigh i Slesswich, grefwe i Hållsten, Stårmaren, Olldenborgh och Delmenhorst etc., giörom allom witterligit, att fore troskap och willigh tieneste, som thenne breffwijsare Lorentz Skallme, wor ellskelige man oc tienare, oss och wårt rijke Swärige her till giordt hafuer och han och hans rätte echte barn och afkomme oss wåre arfwinger och efterkommende konungar i Swerige och rijget troligen her effter giöra och bewijsa må och skolle så lenge the lefwe, tå hafue wij vndt och gifuit och medh thetta wårt öpne breff vnnom och gifuom honom och for:ne hans rätte echte barn ocll effterkomma frijheet och frällsse oppå tree hans rokier i Pargas sochen, liggandes i Attubole, som åhrlige räntte tolff marck, att niuta och behålla som andre frällsemän hafue och niuthe there godz i wårt rijke Swerige till ewigh tijdh medh skiöllh och hiellm, som ähr ett vpståndande swart anckar vthij ett hwitt fielldh, och ett tweskifft anckar på hiellmen, then högre deelen hwijt och then wenstre swart, effter som thett her vthij målat står. Ty forbiude wij alle, ehoo the hellst ähre eller wara kunne, och enkannerligen wåre fougdter och embetzmän honom och hans rätte echte barn och afkomma her emott at hindra eller hindra llta, (måtte) qwällia eller i någre måtto oförrätta, vnder wår konungl. hämdh och wredhe. Datum in castro nostro Stockholmensi die beati Petri ad vincula, nostro sub secreto präsentibus appenso, anno Domini mcdlxi.